Normy

Naše služby také zahrnují informace o propojených předmětech – například plakát ukazující zřetelně značení elektrického příslušenství spínacího přístroje pro ochranu proti výbuchu. Pokud byste se chtěli informovat podrobněji o ochraně proti výbuchu, prosím neváhejte kontaktovat náš kompetentní personál.

 

Směrnice ATEX 2014/34/EU
Tato směrnice se aplikuje v souladu s normou pro zařízení a ochranné systémy v oblastech ohrožených výbuchem. Týká se výrobců součástí a zařízení chráněných proti výbuchu.

BG-GS-ET 15
Základní principy pro testování a homologaci polohových spínačů s nuceným přerušením. Tyto základní principy jsou občas revidovány a doplňovány v souladu s nejnovějšími zkušenostmi, které se týkají bezpečnosti práce a technických inovací. Poslední vydání je vždy vydání, které platí pro testy provedené testovacím a homologačním úřadem zvláštního výboru „Elektrotechniky“. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Německo, http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze/GS-ET-15

BG-GS-ET 19
Základní principy pro testování a homologaci polohových spínačů s nuceným přerušením. Tyto základní principy jsou občas revidovány a doplňovány v souladu s nejnovějšími zkušenostmi, které se týkají bezpečnosti práce a technických inovací. Poslední vydání je vždy vydání, které platí pro testy provedené testovacím a homologačním úřadem zvláštního výboru „Elektrotechniky“. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Německo, https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze

BG-GS-ET 20
Základní principy pro testování a homologaci polohových spínačů s nuceným přerušením. Tyto základní principy jsou občas revidovány a doplňovány v souladu s nejnovějšími zkušenostmi, které se týkají bezpečnosti práce a technických inovací. Poslední vydání je vždy vydání, které platí pro testy provedené testovacím a homologačním úřadem zvláštního výboru „Elektrotechniky“. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Německo, https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze

DIN EN 50041
Průmyslová nízkonapěťová spínací zařízení; řídící spínače; polohové spínače 42,5 x 80; rozměry a parametry

DIN EN 50047
Průmyslová nízkonapěťová spínací zařízení; řídící spínače; polohové spínače 30 x 55; rozměry a parametry

Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice EMC definuje ochranná opatření, stejně jako příslušné metody řízení (kontrolu volného obchodu zboží, měření v případě rozporů týkajících se směrnice, předpisů značení, přechodných období atd.). Pokud byly požadavky splněny (a stejně tak i všechny další platné směrnice týkající se produktu), nesmí uvedení do oběhu bránit žádná členská země EU. Pokud požadavky nebyly splněny, lze uvedení do oběhu zakázat nebo musí být produkt stáhnut. Všichni výrobci nebo jejich zplnomocněnci, dovozci a prodejní obchodníci, kteří distribuují zařízení, musí splňovat směrnici EMC. V rámci směrnice se veškeré elektrické a elektronické přístroje, rostliny a systémy obsahující elektrické a/nebo elektronická součástky nazývají „zařízení“. Rozsah ověření platnosti zahrnuje všechna zařízení, která mohou způsobit elektromagnetická rušení nebo která jsou ovlivňovaná takovým rušením během provozu. Navíc se to vztahuje na součásti, pokud mají přímou funkci a jsou přístupné koncovým uživatelům. Pokud jsou ochranná měření pro určité produkty, která jsou definovaná touto směrnicí, harmonizována jednotlivými směrnicemi, nejsou směrnice EMC a tato ochranná opatření pro tyto produkty platná a ztrácejí jeho platnost při uzákonění jednotlivých směrnic. (Do této skupiny patří automobily, traktory pro zemědělství a lesnictví, lékařské implantáty, telekomunikační zařízení a vlastnoručně vyrobená rádiová zařízení.)

EN ISO 13850
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 14119
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

IEC 60204-1
Bezpečnost strojů - elektrické příslušenství strojů – část 1: všeobecné požadavky

IEC 60529
Třídy ochrany podle krytí – IEC 60529 definuje třídy ochrany, které poskytují informace o vhodnosti produktů v náročných prostředích nebo o jejich necitlivosti na vlhkost, mokro a prach.

IEC 60947-1
Nízkonapěťová zařízení – část 1: všeobecné směrnice

IEC 60947-5-1
Nízkonapěťová zařízení – část 5-1: ovládací zařízení a spínací prvky – elektromechanická ovládací zařízení (IEC 60947-5-1:2003); Německé vydání EN 60947-5-1:2004, korekce DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200):2005-02

IEC 60947-5-2
Nízkonapěťová zařízení – část 5-2: ovládací zařízení a spínací prvky – bezdotykové spínače (IEC 60947-5-2:1997 + A1:1999 + A2:2003); Německé vydání EN 60947-5-2:1998 + A1:1999 + A2:2004

IEC 60947-5-3
Nízkonapěťová zařízení – část 5-3: ovládací zařízení a spínací prvky – požadavky na bezdotykové spínače s definovaným chováním v rámci poruchových stavů (PDF) (IEC 60947-5-3:1999 + A1:2005); Německé vydání EN 60947-5-3:1999 + A1:2005

IEC 60947-5-5
Nízkonapěťová zařízení – část 5-5: ovládací zařízení a spínací prvky – elektrická zařízení pro nouzové zastavení s mechanickou funkcí zablokování (IEC 60947-5-5:1997 + A1:2005); Německé vydání EN 60947-5-5:1997 + A1:2005

IEC 60947-5-6
Nízkonapěťová zařízení – část 5-6: ovládací zařízení a spínací prvky – rozhraní stejnosměrného proudu pro snímače přiblížení a zesilující jednotku (NAMUR) (IEC 60947-5-6:1999); Německé vydání EN 60947-5-6:2000

Nízkonapěťová směrnice 2014/35/EU
Účelem této směrnice je zajistit, aby elektrická zařízení na trhu splňovala normy, které zaručují vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti lidí, domácích a jiných zvířat, a stejně tak zboží, přičemž současně bude zabezpečen jednotný trh.

Tato směrnice se týká elektrických zařízení pro aplikace s napájecím napětím v rozsahu 50 až 1000 V u střídavého proudu a dále mezi 75 a 1500 V u stejnosměrného proudu, s výjimkou zařízení a oblastí uvedených v dodatku II směrnice.

Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES: Bezpečnost strojního zařízení v Evropě
Evropská směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES řídí jejich uvádění do oběhu a tím volný obchod strojního zařízení uvnitř Evropského hospodářského společenství (EHS).

Směrnice pro obsluhu 1999/92/ES
Evropského parlamentu a rady z 16. prosince 1999, která se týká minimálních požadavků pro zlepšování bezpečností a zdraví pracovníků, kteří jsou potenciálně v ohrožení výbušnými atmosférami (15. samostatná směrnice ve smyslu Článku 16(1) Směrnice 89/391/EHS). V Německu byla tato Směrnice implementována v rámci vnitrostátních zákonů jako „Nařízení o bezpečnosti obsluhy“.