Technické informace

Princip funkce

Všechny lankové spínače STEUTE jsou dodávány s kontrolou přerušení lanka. Z tohoto důvodu musí být použity s definovaným předpětím. Hodnota předpětí se liší dle jednotlivých zařízení. Danou hodnotu najdeme v produktovém listu daného zařízení. Při nevhodné montáži se lankové snímače nesmí použít do provozu. Při vertikálním použití je funkčnost lankových spínačů zachována. Spouštěcí síla je výhradně závislá na tuhosti použité pružiny. V nabídce jsou bezpečností lankové spínače s jednostranným ovládáním nebo oboustranným ovládáním, viz schéma. Bezpečnostní lankové spínače s oboustranným ovládáním musí být vždy použity s dvěma kompenzačními pružinami. Dle normy EN 60947-5-5 je maximální hodnota spouštěcí síly F = 200 N a spínací vzdálenost s = 400 mm, hodnoty nesmí být překročeny pro spínání vertikálního lankového spínače. Navíc, spínací lanko musí vydržet desetinásobnou tažnou sílu, než je požadována pro vyvolání bezpečnostního-stop signálu.

Maximální délka spínacího lanka

Maximální délka spínacího lanka je hlavně limitována dvěmi podmínkami. První podmínkou je maximální přípustná spínací vzdálenost s = 40 mm, druhou podmínkou je teplotní roztažnost spínacího lanka, která nesmí způsobit nechtěné sepnutí, při změně okolní teploty. První podmínka vyžaduje minimální pružnost a druhou podmínku naopak splníme vyšší pružností. Proto je potřeba při návrhu a optimalizaci respektovat obě podmínky pro správnou funkci spínače. Navíc musí být zkontrolováno, zda je dodržena spínací síla F = 200 N.

Vztah mezi spínací vzdáleností / velikostí úchycení lanek

Použití kompenzačních pružin / Omezovačů roztažnosti

Kompenzační pružiny jsou použity pro kompenzaci tepelné roztažnosti lankového spínače, proto dovolují delší vzdálenost spínacího lana. Obecně je platné následující:

  • Měkká kompenzační pružina s malou tuhostí může kompenzovat větší teplotní roztažitelnost materiálu.
  • Avšak měkká kompenzační pružina má velkou roztažnost a proto dříve dosáhne limitu maximální spínací vzdálenosti s = 400 mm. Roztažnost měkké pružiny tedy limituje maximální délku spínacího lanka při konstantním teplotním rozsahu.
  • Velikost kompenzační pružiny je dána resetovací pružinou (vrací spínač do původní polohy) spínače (velikost předpětí a tuhost resetovací pružiny), délkou spínacího lanka (délka a pružnost spínacího lanka) a maximální spínací vzdálenost s = 400 mm.
  • S oboustranným ovládáním musí být instalován omezovač roztažnosti, pro prevenci proti přetažení napínací pružiny viz obrázek níže.
  • Před instalací spínacího lanka, musí být odstraněna červená izolace a to v celé délce, která bude použita pro uchycení lanka!

Ochrana před přepnutím kompenzační pružiny je realizována omezením roztažnosti pružiny. V praxi se používají omezovače roztažnosti pružiny nebo pružiny se samočinným omezením. Přídavné omezovače roztažnosti realizované lany mají pevně nastavené omezení roztažnosti, avšak oproti kompenzačním pružinám jsou mnohem levnější.

Instalace lankové spínače s jednostranným ovládáním

Kompenzační pružiny s omezením roztažnosti

Instalace lankového spínače s oboustranným ovládáním

Velikost úchytů lanek

Spínací vzdálenost potřebná k sepnutí vertikálního spínače je výsledkem součtu roztažnosti pružiny spínače, spínacího lanka, v případě potřeby kompenzační pružiny a také velikostí uchycení lanka x [m]. Pro co největší rozsah pracovních teplot by měli být montážní úchyty co nejkratší, z důvodu tepelné roztažnosti.

Typ spínacího lanka

Roztažnost spínacího lanka závisí na typu použitého lanka. Kromě statické pružnosti, se může lanko navíc prodloužit při spínání (moment tahu působící na lanko způsobí prodloužení). Při určitých podmínkách může vyšší předpětí vést k uvolnění (dočasná ztráta předpětí). Na roztažnost má také dopad statistická odchylka při výrobním procesu.

Proto je zvláště doporučeno alespoň pro delší vzdálenosti použít originální spínací lanka firmy steute, které jsou mnohem pevnější a tím optimalizované pro dané aplikace.

Spínací lanka od jiných výrobců se často natahují úměrně s délkou díky plastovým jádrům, jejichž roztažnost navíc roste s časem. V tomto případě, je nezbytné pravidelně kontrolovat napětí lanek a v případě potřeby lanka dopnout. Tato bezpečnostní údržba je nezbytná pro správný chod a bezpečnost celé aplikace.

Příklady variant kompenzačních pružin

Montážní pokyny

  • Po instalaci lanka několikrát silně za lanko zatáhněte, tak aby se lankové oko přizpůsobilo.
  • Následně kabel dopněte za použití lanové svorky nebo napínáku.
  • Pro zajištění správné funkčnosti se držte přiloženého manuálu.
  • Dle normy EN ISO 13850, kladky mohou být instalovány pouze tak, aby bylo spínací lanko viditelné po celé jeho délce.

Deformace lanového oka